قابل توجه بازدیدکنندگان : اطلاعات کامل پروژه ها و آخرین تصاویر ساخت آنها را در قسمت پروژه ها از زیرمنوهای معرفی و گزارش دریافت نمایید.

پروژه پزشکی تخصصی و تجاری نیایش 

واحدهای تجاری صرفا جهت داروخانه ، فیزیوتراپی ، رادیولوژی و لوازم پزشکی میباشد.

15 واحد ----- 15 متخصص

پروژه مسکونی باران ( در بهترین نقطه از باغات شهر شیراز ) 

سنبل و اقاقیا طبقه اول با متراژ تقریبی 380 و 390 مترمربع

کاملیا و یاس طبقه دوم  با متراژ تقریبی 380 و 390 مترمربع

پروژه اداری تجاری آلفا

متراژ واحد تجاری : حدود 230 متر مربع

متراژ بالکن تجاری : حدود 230 متر مربع که به صورت یک دوم محاسبه می شود

 امکانات : open space جهت هرگونه تقسیم بندی فضا

پروژه مسکونی کیمیا

واحدهای قابل فروش:

واحد شمالی طبقه چهارم

پروژه مسکونی مارینا

 

واحدهای قابل فروش:

طبقه همکف با متراژ تقریبی 325 مترمربع

طبقه اول شمالی با متراژ تقریبی 180 مترمربع

طبقه چهارم شمالی با متراژ تقریبی 180 مترمربع