پروژه مسکونی مارینا

 

 تعداد واحد : 9

 تعداد طبقات : 5

تاریخ شروع پروژه : 1391 

 تاریخ اتمام پروژه : در حال اجرا 

امکانات : ... 

 آدرس : بلوار ارم کوچه 20