پروژه مسکونی هنر

 

  تعداد واحد : 16

تعداد طبقات : 4

تاریخ شروع پروژه : 1391 

  تاریخ اتمام پروژه : در حال اجرا 

امکانات : ... 

 آدرس :  خیابان قدوسی غربی کوچه 13 خیابان حقیقت